Tin Tức

Đại hội Chi hội Thoát nước Nam Bộ lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2017 - 2020)

Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2020; Kiểm điểm công tác của Ban Thường vụ Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. 

Hiện tại, Chi hội Thoát nước Nam bộ gồm 52 hội viên, là các doanh nghiệp hoạt động công ích trong lĩnh vực thoát nước khu vực Nam bộ. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, Chi hội đã triển khai nhiều hoạt động tích cực, mang lại sự hỗ trợ cho các đơn vị thành viên. Các hoạt động chính như: Xây dựng thể chế, chính sách mới cùng Hội Cấp thoát nước Việt Nam, tổ chức và tham gia các hội thảo, triển lãm chuyên đề góp phần tăng cường năng lực hoạt động cho các đơn vị thành viên, chú trọng công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư phát triển sản xuất, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động từ thiện…

 

Trong hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ mới, có một số doanh nghiệp nổi trội của Chi hội, góp phần vào thành tích chung của Hội Cấp thoát nước Việt Nam như: Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Thoát nước Đô thị TP. HCM, Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ