Liên Hệ

 SAMECO JOINT STOCK COMPANY 

Registered Address:   No. 27 Le Trung Nghia, Ward 12,  Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Office Address        :   No. 27 Le Trung Nghia, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel                             :   +84 28 3948 4816       Fax: +84 28 3948 4815

Email                        :   sameco@sameco.com.vn

Website                          :   www.sameco.com.vn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMECO

Địa Chỉ ĐKKD          :   Số 27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa Chỉ Giao Dịch    :   Số 27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại                :   +84 28 3948 4816           Fax: +84 28 3948 4815

Email                         :   sameco@sameco.com.vn

Website                     :   www.sameco.com.vn